Amicus curiae (“Friend of the court”)

Đã đăng vào 13 Tháng Bảy, 2020 trong Ngoại ngữ
0 vào 24 Tháng Hai, 2020

Amicus curiae (“Friend of the court”) nghĩa là gì?

Amicus curiae (“Friend of the court”) nghĩa là thân hữu của tòa án. Là một người không phải là một bên của một vụ án và có thể hoặc không được mời bởi một bên và hỗ trợ tòa án bằng cách cung cấp thông tin, chuyên môn hoặc hiểu biết có liên quan đến các vấn đề trong vụ án; và thường được trình bày dưới dạng tóm tắt.

 

 
  • Thích bởi
Bình luận